Scrinium Classical Antiquity

Our Books

Browse our books below. You can also search for books.

  • IT NIJE TESTAMINT. Üt it Gryksk oerset yn it Frysk fen G.A. Wumkes. Yn opdracht en ûnder taforsjuch fen It Kristlik Frysk Selskip. Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam / Hearegrêft, 1933. 567p. Original brown cloth. Edges publisher's marbled. € 10.00 (Antiquarian)